CZĘŚĆ 1 - Dane zgłaszającego

Ja, , dzialając w imieniu pracodawcy

zgłaszam jego kandydaturę do konkursu

LODOŁAMACZE 2018 w kategorii .

JestemInne:
(jeśli inne prosimy podać jakie)

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu LODOŁAMACZE 2018.

(Data oraz Imię i Nazwisko)


CZĘŚĆ 2 - Dane pracodawcy zgłoszonego do Konkursu


Kod: Miejscowość:
Ulica: Nr:
Województwo:
Telefon: e-mail:
Strona www: Branża:
Nazwa pracodawcy:    

Krótki opis działalności firmy:CZĘŚĆ 3 - Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

1. Od kiedy w firmie zatrudnione są osoby niepełnosprawne?

2. Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych u Pracodawcy w przeliczeniu na etaty (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.)3. Liczba osób zatrudnionych ogółem u Pracodawcy

4. Liczba osób niepełnosprawnych w podziale na stopnie (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.):

z lekkim stopniem niepełno
-sprawności
z umiarkowanym stopniem niepełno
-sprawności
ze znacznym stopniem niepełno
-sprawności


5. Na jakich stanowiskach Pracodawca zatrudnia u siebie osoby niepełnosprawne (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.)

stanowiska kierownicze
(w osobach)
specjaliści
(w osobach)
stanowiska administracyjno - biurowe (w osobach) stanowiska robotnicze
(w osobach)6. Czy pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne ze schorzeniami specjalnymi (osoby niewidome, epilepsja, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe)?
Tak, zatrudnia

jeśli tak to ile osób łącznie

7. Czy u pracodawcy funkcjonuje:
ZFRON
ZFŚS

8. Liczba nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych utworzonych w przedsiębiorstwie w 2017 r.

9. W jaki sposób Pracodawca realizuje w praktyce przesłanie „Pracodawca wrażliwy społecznie”?10. Co zatrudnienie osób niepełnosprawnych zmieniło w mojej firmie?