Startarrow Kampania społeczna arrow Jakich członków rodziny można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika?

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ambasador Konkursu
Anita WłodarczykOgólnopolscy Patroni Medialni
Partner


Sponsor

Jakich członków rodziny można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika?

Jakich członków rodziny można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika?

Zgodnie z zapisami Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, członkami rodziny są:

Jakich członków rodziny można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika?

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, członkami rodziny są:

 

    * dziecko własne;

    * dziecko małżonka;

    * dziecko przysposobione;

    * wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę;

    * dziecko obce w ramach rodziny zastępczej;

    * do ukończenia przez nie (tj. dzieci wymienionych w pkt 1-5) 18 lat, a jeśli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku;

    * małżonek;

    * wstępny pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym i nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia.

 

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza się następujących członków rodziny:

 

    * dzieci, które nie ukończyły 18 lat (lub 26 lat, jeśli kontynuują naukę) i nie pobierają renty rodzinnej;

    * dzieci - bez ograniczenia wieku – jeśli posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i nie pobierają renty rodzinnej;

    * bezrobotnych członków rodziny niezależnie od tego, czy mają przyznane prawo do zasiłku dla bezrobotnych;

    * małżonków nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (np. zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, itp.);

    * osoby pobierające świadczenie przedemerytalne oraz osoby nie pobierające tych świadczeń z przyczyn określonych w Ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu;

    * osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej;

    * osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu.