Startarrow Regulamin arrow Regulamin prac kapituly

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy


Ogólnopolscy Patroni Medialni


REGULAMIN PRAC KAPITUŁY KONKURSU „LODOŁAMACZE 2016”

 1. Kapituła jest całkowicie niezależna, niezawisła, powołuje ją Organizator do wyłonienia laureatów konkursu LODOŁAMACZE.
 2. Organizator prześle Członkom Kapituły materiały informacyjne, stworzone na podstawie formularzy zgłoszeniowych uczestników konkursu na 7 dni przed posiedzeniem Kapituły. Na życzenie Członka Kapituły Organizator zobowiązuje się do przedstawienia w trakcie obrad Kapituły formularza zgłoszeniowego każdego z uczestników konkursu.
 3. Kapituła zbiera się jednokrotnie. Na posiedzeniu wytypuje zwycięzców, którzy zostaną wybrani przez Członków Kapituły. Dokładny termin spotkania Kapituły zostanie ustalony przez Organizatora konkursu LODOŁAMACZE.
 4. W przypadku, gdy Członek Kapituły nie może wziąć udziału w posiedzeniu, ma on prawo (po poinformowaniu Organizatora) do wskazania swojego zastępcy, który przejmuje prawo głosu Członka Kapituły lub przesłania pisemnie do Organizatora swoich faworytów na pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach.
 5. W swojej pracy Członkowie Kapituły opierają się na dokumentacji dostarczonej przez Organizatora.
 6. Członkowie Kapituły nie powinni osobiście kontaktować się w uczestnikami konkursu dla uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień. Wszelkich informacji dotyczących zasad przeprowadzania konkursu, jego przebiegu i formularzy udziela Organizator.
 7. Informacje przekazane w dokumentach posłużą Członkom Kapituły jedynie do wyłonienia laureatów konkursu i nie mogą być wykorzystane w żadnym innym celu.
 8. Członkowie Kapituły etapu regionalnego wybierają zwycięzców w trzech podstawowych kategoriach (Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja) spośród zgłoszeń nadesłanych do konkursu. Wybór następuje w drodze głosowania. Kolejno na pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach.
 9. Laureatem pozostaje finalista, który otrzymał największą ilość głosów. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.
 10. Członkowie Kapituły etapu centralnego i regionalnego mają prawo przyznać dwie nagrody dodatkowe – Super Lodołamacza oraz Lodołamacza Specjalnego.
  Członkowie Kapituły zgłaszają kandydatów w tych kategoriach drogą elektroniczną na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Kapituły Konkursu na wskazany przez Organizatora adres e-mail.
  Kapituła Centralna ma prawo nominować w każdej z tych kategorii dowolną liczbą kandydatów. Wybór następuje w drodze głosowania. Laureatem pozostaje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów.
 11. Członek Kapituły ma obowiązek wycofać się udziału w pracach Kapituły, gdy nabiera przeświadczenia, że zachodzą okoliczności mogące podważyć bezstronność jego oceny.
 12. Członkowie Kapituły powinni zachować ścisłą tajemnicę w sprawach dotyczących przebiegu prac Kapituły.
 13. Wszystkie formularze zgłoszeniowe i rekomendacje nadesłane do Organizatora konkursu i przekazane Kapitule Członkowie Kapituły winni traktować jako poufne.
 14. Obrady Kapituły prowadzi Przewodniczący, który zostanie wybrany zwykłą większością głosów na początku posiedzenia Kapituły w głosowaniu jawnym.
 15. Werdykt Kapituły wraz z uzasadnieniem przyznania każdej nagrody zostaje zapisany w formie protokołu z posiedzenia konkursowego i stanowi podstawę do wręczenia nagrody Lodołamacza w danej kategorii. Wymagany jest podpis Przewodniczącego Kapituły lub wszystkich Członków Kapituły biorących udział w posiedzeniu.
 16. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do obrad Kapituł etapu regionalnego chyba, że w treści poszczególnych punktów Regulaminu mówi się o obradach Kapituły etapu centralnego.