Konkurs dla Pracodawców Osób Niepełnosprawnych LODOŁAMACZE 2024 Nominacja

Ja,  (imię i nazwisko osoby nominującej) zgłaszam   . (nazwa nominowanego) do konkursu LODOŁAMACZE 2024,  w kategorii  (nazwa kategorii).

Dane nominowanego do konkursu:

Kod:  Miejscowość: 
Ulica:  Nr: 
Województwo:   
Telefon:  e-mail: Uzasadnienie nominacji:

 

Dane osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

Miejsce zatrudnienia: 

Telefon: 

E-mail: 


Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu LODOŁAMACZE 2024.

Wysyłając niniejsze zgłoszenie, wyrażam zgodę na przetwarzanie wykazanych w formularzu danych osobowych w celu realizacji Konkursu LODOŁAMACZE przez Fundację Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Zapoznałem się również z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przedstawioną poniżej.(data oraz imię i nazwisko)


 

 

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych wykazanych w Formularzu zgłoszeniowym do Konkursu LODOŁAMACZE:

Tożsamość administratora Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (ul.Szpitalna 6/23-24, 00-031 Warszawa), tel. 22 620-32-02 w.120, biuro@popon.pl).

Dane kontaktowe administratora i w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
Dane do kontaktu w POPON w sprawie ochrony danych osobowych: adres e-mail: tel. 22 620-32-02 w.120, biuro@popon.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu LODOŁAMACZE.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Do kategorii przetwarzanych danych osobowych należy: imię i nazwisko osoby składającej zgłoszenie.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane mogą być przekazane upoważnionym pracownikom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontrolujących prawidłowość realizacji Konkursu oraz dysponowania dofinansowaniem udzielonym na przeprowadzenie konkursu.

Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez 10 lat.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do potwierdzenia wiarygodności złożonego zgłoszenia. Nie podanie wskazanych danych uniemożliwi zarejestrowanie zgłoszenia.