CZĘŚĆ 1 - Dane zgłaszającego

Ja, , dzialając w imieniu pracodawcy

zgłaszam jego kandydaturę do konkursu

LODOŁAMACZE 2024 w kategorii .

JestemInne:
(jeśli inne prosimy podać jakie)

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu LODOŁAMACZE 2024.

(Data oraz Imię i Nazwisko)


CZĘŚĆ 2 - Dane pracodawcy zgłoszonego do Konkursu


Kod: Miejscowość:
Ulica: Nr:
Województwo:
Telefon: e-mail:
Strona www: Branża:
Nazwa pracodawcy:    

Krótki opis działalności firmy:CZĘŚĆ 3 - Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

1. Od kiedy w firmie zatrudnione są osoby niepełnosprawne?

2. Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych u Pracodawcy w przeliczeniu na etaty (wg stanu na dzień 31.12.2023 r.)3. Liczba osób zatrudnionych ogółem u Pracodawcy

4. Liczba osób niepełnosprawnych w podziale na stopnie (wg stanu na dzień 31.12.2023 r.):

z lekkim stopniem niepełno
-sprawności
z umiarkowanym stopniem niepełno
-sprawności
ze znacznym stopniem niepełno
-sprawności


5. Na jakich stanowiskach Pracodawca zatrudnia u siebie osoby niepełnosprawne (wg stanu na dzień 31.12.2023 r.)

stanowiska kierownicze
(w osobach)
specjaliści
(w osobach)
stanowiska administracyjno - biurowe (w osobach) stanowiska robotnicze
(w osobach)6. Czy pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne ze schorzeniami specjalnymi (osoby niewidome, epilepsja, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe)?
Tak, zatrudnia

jeśli tak to ile osób łącznie

7. Czy u pracodawcy funkcjonuje:
ZFRON
ZFŚS

8. Liczba nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych utworzonych w przedsiębiorstwie w 2023 r.

9. W jaki sposób Pracodawca realizuje w praktyce przesłanie „Pracodawca wrażliwy społecznie”?10. Co zatrudnienie osób niepełnosprawnych zmieniło w mojej firmie?
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu LODOŁAMACZE 2024.

Wysyłając niniejsze zgłoszenie, wyrażam zgodę na przetwarzanie wykazanych w formularzu danych osobowych w celu realizacji Konkursu LODOŁAMACZE przez Fundację Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Zapoznałem się również z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przedstawioną poniżej.
 

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych wykazanych w Formularzu zgłoszeniowym do Konkursu LODOŁAMACZE:

Tożsamość administratora Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (ul.Szpitalna 6/23-24, 00-031 Warszawa), tel. 22 620-32-02 w.120, biuro@popon.pl).

Dane kontaktowe administratora i w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
Dane do kontaktu w POPON w sprawie ochrony danych osobowych: adres e-mail: tel. 22 620-32-02 w.120, biuro@popon.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu LODOŁAMACZE.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Do kategorii przetwarzanych danych osobowych należy: imię i nazwisko osoby składającej zgłoszenie.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane mogą być przekazane upoważnionym pracownikom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontrolujących prawidłowość realizacji Konkursu oraz dysponowania dofinansowaniem udzielonym na przeprowadzenie konkursu.

Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez 10 lat.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do potwierdzenia wiarygodności złożonego zgłoszenia. Nie podanie wskazanych danych uniemożliwi zarejestrowanie zgłoszenia.