Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla pracodawców

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniPorady dla pracodawców
1. Czy otrzymamy dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika...

Czy otrzymamy dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, który przez cały miesiąc przebywał na zasiłku chorobowym płaconym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych?
 
Niestety nie, ponieważ w sytuacji, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy i tym samym pobiera zasiłek chorobowy z ZUS, pracodawca nie ponosi kosztów płacy tego pracownika...

2. Czy do stanu zatrudnienia w ZPChr liczy się osoba niepełnosprawna przebywająca...

Czy do stanu zatrudnienia w ZPChr liczy się osoba niepełnosprawna przebywająca na urlopie bezpłatnym na własną prośbę na jeden miesiąc lub na więcej miesięcy np. pół roku. Czy tez trzeba zmniejszyć zatrudnienie ogólne i jako os. niespr. o tą osobę?
Czy do wskaźnika należy ujmować osoby pełnosprawne będące na zwykłym urlopie bezpłatnym (za zgodą pracodawcy na wniosek pracownika), trwającym ponad 30 dni? Dotychczas było tak ,że osoby niepełnosprawne były ujmowane we wskaźniku w w/w sytuacji a jak jest obecnie?

 
Zgodnie z art. 21 ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.08.14.92 z późn. zm.) do liczby pracowników nie wlicza się...

3. Jakie pisma orzekające niepełnosprawność danej osoby są honorowane przez PFRON?

Jakie pisma orzekające niepełnosprawność danej osoby są honorowane przez PFRON?
Oraz czy:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez miejski  ośrodek pomocy społecznej,
- wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
również są prawidłowym dokumentem?

 
Wyróżniamy następujące rodzaje orzeczeń:
Wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu...

4. Koszt płacy oznacza wynagrodzenie brutto oraz składki na ubezp.społ, FP, FGŚP...

Koszt płacy oznacza wynagrodzenie brutto oraz składki na ubezp.społ, FP, FGŚP  - wynagrodzenie brutto - co w nie wchodzi i na podstawie jakich przepisów, a w zasadzie chodzi mi o to, jakich składników brać do naliczenia nie powinnam?

Przez wynagrodzenie brutto należy rozumieć wynagrodzenie stałe (płacę zasadniczą), która stanowi stały składnik i jest wypłacana pracownikowi jako powtarzające się świadczenie okresowe, którego wysokość wyznaczana jest bądź przez kategorię tzw. osobistego zaszeregowania pracownika...

5. Posiadamy sklep, w którym pracują 3 osoby niepełnosprawne. Właściciel wypowiada...

Posiadamy sklep, w którym pracują 3 osoby niepełnosprawne. Właściciel wypowiada nam umowę więc musimy zwolnić te osoby. Znajdujemy lokal w innym mieście - zatrudniamy tam 4 osoby. Wzrosło zatrudnienie i wszystko jest ok. Po 2 miesiącach zwalniamy 2 osoby zostają dwie. Co wtedy? Czy należy nam się dofinansowanie za dwie pracujące osoby czy nie?
 
Zgodnie z objaśnieniami do formularza INF-D-P pozycje 35 i 36 (dotyczące wykazywania tzw. „efektu zachęty”) należy wypełnić jeden raz wyłącznie za miesiąc podjęcia zatrudnienia przez pracownik...

 

6. Zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w opisanej poniżej sprawie:

Zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w opisanej poniżej sprawie:
Rencista z lekkim stopniem niepełnosprawności przyniósł do zakładu pracy decyzję ZUS z dnia 21.10.08 przyznającą prawo do wcześniejszej emerytury od dnia 01.10.08. Czy dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika przysługuje do dnia 30.09.08 włącznie, czy też do dnia 20.10.08 włącznie? Spotkałam się z dwoma przeciwstawnymi interpretacjami opisanej sytuacji, zdaniem p. Alicji Kurek należy w tym przypadku spojrzeć na datę wydania decyzji (21.10.08), od której to nie należy się dofinansowanie. Z kolei reprezentanci firmy OBPON twierdzą, że należy zwrócić uwagę na datę nabycia uprawnień emerytalnych (01.10.08). A jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie?

 
Zgodnie z art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 08.14.92) pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie do...

 

7. Czy ZPCHR będąc leasingodawcą i wystawiając faktury VAT leasingobiorcy, może dać...

Czy ZPCHR będąc leasingodawcą i wystawiając faktury VAT leasingobiorcy, może dać leasingobiorcy odpis na PFRON?

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) wpłaty na Państwowy Fundusz...

 

8. Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu: wyliczamy ulgi dla firm na podstawie...

Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu: wyliczamy ulgi dla firm na podstawie zrealizowanej sprzedaży za dany miesiąc. W następnym miesiącu wystawiamy fakturę korektę  do sprzedaży z poprzednich miesięcy. Czy wyliczając ulgę na PFRON winny być brane pod uwagę tylko faktury sprzedaży czy również faktury korekty? Proszę o pilną odpowiedź.
 
Z uwagi na fakt, iż przy wyliczaniu dla kontrahenta ulgi we wpłatach na PFRON brany jest pod uwagę wskaźnik udziału przychodów (zdefiniowany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...

9. Jaki jest okres przedawnienia zobowiązań wobec PFRON?

Jaki jest okres przedawnienia zobowiązań wobec PFRON?
 
Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 20008 r. nr 14, poz. 92) – zwanej dalej ustawą - przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60) znajdują...

10. Zwracam się z prośbą o informację, na jakie formy dofinansowania po nowelizacjach i pod jakimi..

Zwracam się z prośbą o informację, na jakie formy dofinansowania po nowelizacjach i pod jakimi warunkami, może liczyć pracodawca w sytuacji, kiedy zakupił nieruchomość w celu prowadzenia działalności, jednak część biurowa wymaga kapitalnego remontu / brak jakichkolwiek instalacji- totalna dewastacja/. Jest to budynek przeznaczony do stworzenia miejsc pracy osobom niepełnosprawnym. Kiedyś było dofinansowanie do robót budowlanych, czy ono nadal funkcjonuje?
 
Grudniową nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadzono do systemu wsparcia zatrudnienia nowy instrument...

11. Czy zasady rozliczania PIT-4 i podatku od nieruchomości dla ZPChr na 2009 rok zostały takie...

Czy zasady rozliczania PIT-4 i podatku od nieruchomości  dla ZPChr  na 2009 rok zostały takie same? Jeśli nie, to co się zmieniło? Czy na osoby mające ustalone prawo do emerytury można  od tego roku pobierać dofinansowanie, bo w 2008 nie było takiej możliwości?

Grudniowa nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nic nie zmieniła w kwestii zwolnień dla zakładów pracy chronionej. Nie uległy zmianie...

12. Czy na podstawie art. 26e ustawy o rehabilitacji istnieje możliwość ubiegania się o zwrot...

Czy na podstawie art. 26e ustawy o rehabilitacji istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy telepracownika?

Nie widzę żadnych przeszkód w ubieganiu się przez pracodawcę o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w formie telepracy – oczywiście pod warunkiem spełnienia...