Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2013 arrow Laureaci

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniLAUREACI ETAPU CENTRALNEGO KONKURSU LODOŁAMACZE 2013

 

LAUREACI ETAPU CENTRALNEGO KONKURSU
„LODOŁAMACZE 2013”

 

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

 

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2013 otrzymuje: Spółdzielnia Socjalna Kreatywni, ul. Gdańska 42, 85-006 Bydgoszcz

Uzasadnienie
Spółdzielnia od początku istnienia realizuje szereg działań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną swoich członków. Zatrudnione osoby niepełnosprawne posiadają bardzo poważne schorzenia i małe doświadczenie zawodowe, dlatego główny nacisk kładziony jest na podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych. Obecnie w spółdzielni zatrudnionych jest 55 osób z niepełnosprawnościami, a w samym 2012 roku zatrudnionych zostało 21 osób. Aktywnie uczestniczą we wszystkich działaniach z zakresu ekonomii społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, równolegle uczestnicząc w ramach spółdzielni w szeregu działań integrujących, podnoszących kompetencje osobiste.

 

 

II miejsce i srebrny medal: ANDREA Sp. J., Pasieczna 8a, 05-822 Milanówek

Uzasadnienie
Firma ANDREA od 1987 roku zatrudnia osoby niepełnosprawne, gwarantując im jednoczesną rehabilitację społeczną i zawodową. Aktualnie w przedsiębiorstwie pracownicy z niepełnosprawnościami stanowią blisko 90% ogółu zatrudnionych. Firma dba również o ich rozwój intelektualny, umożliwiając finansowanie zarówno studiów wyższych, jak i podyplomowych. Dodatkowo, ANDREA w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, przekazuje środki na rzecz instytucji charytatywnych, działających w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych.


 

III miejsce i brązowy medal: Spółdzielnia Inwalidów PRZYJAŹŃ, ul. Piastów 2, 62-400 Słupca

Uzasadnienie

Spółdzielnia Inwalidów „Przyjaźń” w Słupcy funkcjonuje od 1951 roku i przez cały okres działalności realizuje politykę na rzecz zatrudniania i rehabilitacji zawodowej, społecznej i medycznej osób niepełnosprawnych. Aktualnie Spółdzielnia zatrudnia 319 osób, w tym 307 osób niepełnosprawnych. Należy nadmienić, iż większość pracowników cechuje długoletni staż zawodowy firmie. Spółdzielnia współpracuje również ze stowarzyszeniem na rzecz dzieci niepełnosprawnych, wspiera fundacje, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakłady Aktywizacji Zawodowej w zakresie powierzania pracy i pomocy finansowej.

 

 

 

Kategoria Otwarty Rynek

 

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2013 otrzymuje: Hutchinson Poland Sp. z. o.o., ul. Stolarska 23, 34-300 Żywiec

Uzasadnienie
Firma w ramach rozwoju zakładów tworzy wciąż nowe stanowiska produkcyjne jak i specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych, w samym 2012 r. zatrudnionych zostało 37 osób. Jednocześnie też HUTCHINSON POLAND kreuje programy umożliwiające integracje osób pełno i niepełnosprawnych, np. LIDERZY INTEGRACJI=PROGRAM TAK pełnosprawni 2012. Przedstawiciele firmy biorą również udział w akcjach mających na celu promocje zatrudniania osób niepełnosprawnych. Firma włączyła się również w projekt badawczy realizowany na zlecenie PFRON, a dotyczący diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce.

 

II miejsce i srebrny medal: Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax, ul. Zielona 28a, 24-100 Puławy

Uzasadnienie
Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax w Puławach zatrudnia osoby niepełnosprawne od 2001 roku. W chwili obecnej w zakładzie pracuje 11 osób niepełnosprawnych. W 2012 r. firma podjęła kolejne działania na rzecz dostosowania infrastruktury zakładu do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez zlikwidowanie barier architektonicznych i psychicznych. Wszystkie placówki zakładu są przyjazne psom asystującym. Zakład utrzymał wcześniej stworzone zmiany w infrastrukturze firmy (m.in.: zainstalowanie windy, wyrównanie powierzchni w pobliżu obiektów, likwidację różnicy poziomów w ciągach komunikacyjnych). Zakład działa na rzecz pracowników zapewniając im nowoczesne stanowiska pracy oraz wysoki poziom pomieszczeń socjalnych.

 

III miejsce i brązowy medal: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „POMOST”, ul. Próchnika 7, 90-408 Łódź

Uzasadnienie

Organizacja zatrudnia osoby niepełnosprawne od 2009 roku, walcząc z krzywdzącymi uprzedzeniami i stygmatyzacją osób z problemami psychicznymi w społeczeństwie. Ponad 30% personelu organizacji, to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Członkowie organizacji uczestniczą również w spektaklach poetycko-muzycznych i innych spotkaniach kulturalnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

 

Kategoria
Lodołamacz - Instytucja

 

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2013 otrzymuje: Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

Uzasadnienie
Politechnika kontynuuje rozpoczęte w 2008 r. działania na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w różne dziedziny życia społecznego i zawodowego, m.in. poprzez wyrównanie dostępu do oferty edukacyjnej uczelni osób z różnymi niepełnosprawnościami. Uczelnia dostosowała bowiem infrastrukturę dydaktyczną wszystkich wydziałów dla osób niewidomych i słabowidzących, a także stale prowadzone są szkolenia dla kadry akademickiej i administracyjnej, podnoszące świadomość pracowników w zakresie niepełnosprawności.
 

II miejsce i srebrny medal: Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej, ul. Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała

Uzasadnienie
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej to instytucja wrażliwa społecznie i nastawiona na współpracę ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Aktywnie podejmuje szereg działań na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W ramach tych działań, Książnica od wielu lat zatrudnia osoby niepełnosprawne. W Książnicy Beskidzkiej osoby niepełnosprawne zatrudnione są na różnych stanowiskach, począwszy od pracowników obsługi, poprzez stanowiska bibliotekarskie związane z obsługą czytelników pełno – i niepełnosprawnych, jak również na stanowiskach kierowniczych. Ponadto wszyscy pracownicy pracujący bezpośrednio z czytelnikami doskonalą swoje umiejętności na kursach i szkoleniach, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym też kwalifikacji do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Warto podkreślić, iż w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych z terenu miasta i regionu w strukturze organizacyjnej Książnicy funkcjonują placówki biblioteczne wyspecjalizowane w pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, a mianowicie: Filia Integracyjna oraz pięć punktów bibliotecznych, z czego trzy funkcjonują w szpitalach a dwa w domach opieki społecznej. Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej jest przykładem instytucji, która nie tylko pomaga niepełnosprawnym, ale także stwarza im możliwość pracy i podwyższania swoich kwalifikacji tak, jak wszystkim innym pracownikom.

 

III miejsce i brązowy medal: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, ul. Kopernika 20, 56-300 Milicz

Uzasadnienie

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych jest wyjątkową i godną naśladowania organizacją. Zatrudnia osoby niepełnosprawne na stanowiskach zgodnych z ich wykształceniem, zdolnościami, preferencjami i stanem zdrowia. W placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie niepełnosprawni zatrudniani są na stanowiskach technicznych, administracyjnych, kierowniczych oraz edukacyjno-terapeutycznych. Dodatkowo osoby niepełnosprawne przysposobione są do podjęcia pracy przez uczestnictwo w Warsztacie Terapii Zajęciowej, dzięki czemu znajdują zatrudnienie na otwartym rynku pracy również w firmach i placówkach niezwiązanych bezpośrednio ze Stowarzyszeniem. Godną naśladowania inicjatywą Milickiego Stowarzyszenia jest angażowanie osób niepełnosprawnych w życie lokalnej społeczności. Od kilku lat stowarzyszenie pozyskuje środki na tzw. zielone projekty, w ramach których osoby niepełnosprawne przeprowadzają różnorakie inicjatywy na rzecz przyrody Doliny. Jest to doskonała płaszczyzna do integracji społecznej i możliwość przełamywania niekorzystnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności i osób nią dotkniętych.

 

 

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:


SUPER LODOŁAMACZ 2013

 

Program Pierwszy Polskiego Radia

Pierwszy Program Polskiego Radia to ogólnopolska antena powszechnie znana ze swej społecznej wrażliwości. Radiowa Jedynka nie tylko prezentuje słuchaczom bogactwo audycji, w których poruszana jest tematyka osób potrzebujących, ale również wspiera różnorodne akcje i projekty społeczne, których celem jest niesienie pomocy ludziom doświadczonym przez los. Sama również bardzo często staje się inicjatorem i organizatorem tego typu przedsięwzięć. Radiowa Jedynka nie tylko nagłaśnia akcje służące poprawie sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy, ale sama również stara się być Pracodawcą Wrażliwym Społecznie, zatrudniając niepełnosprawnych dziennikarzy – Annę Falkiewicz, od lat prowadzącą audycje z udziałem słuchaczy w formie „Radiowego Telefonu Zaufania”, oraz Wojciecha Urbana, współpracującego z Redakcjami Aktualności i „Czterech Pór Roku”.


 

 

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2013

 

Przemysław Sobieszczuk

Pan Przemysław od urodzenia choruje na rzadką chorobę skóry - pęcherzowe oddzielanie się naskórka Epidermolysis bullosa (EB). Jest człowiekiem, który nie potrafi się nad sobą użalać, nie przerażają go komentarze innych ludzi skierowane w jego stronę, a związane z chorobą. Nie przeszkadza mu to w osiąganiu celów, jakie sobie stawia w związku z działalnością społeczną w organizacji Debra, którą sam założył w 2004 roku i która swoje najważniejsze cele realizuje na rzecz rodzin oraz dzieci zmagających się z ta chorobą. Jego działania w stowarzyszeniu zapoczątkowały w Polsce szereg zmian dotyczących przede wszystkim edukacji, rehabilitacji, integracji, leczenia i pielęgnacji, a także wymiany doświadczeń wśród samych cierpiących na EB oraz grona medycznego.