Startarrow media o nas arrow Pomoże Zachodnie: Nabór zgłoszeń do konkursu LODOŁAMACZE

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ambasadorzy Konkursu
Stanisława Celińska


Urszula DudziakOgólnopolscy Patroni Medialni
Pomoże Zachodnie: Nabór zgłoszeń do konkursu LODOŁAMACZE
Po raz kolejny Województwo Zachodniopomorskie bierze aktywny udział w Konkursie dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie LODOŁAMACZE. W tym roku to już XVI edycja  konkursu!


Konkurs i związana z nim kampania propagują ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Istotą „Lodołamacza” jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, ich integracja  i stworzenie szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. To także zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Konkurs stanowi okazję do docenienia dziesiątek firm, osób i instytucji, które w swoim codziennym działaniu kierują się zasadami równości i niedyskryminacji prezentując postawę otwartości oraz zaangażowania.

 

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego od lat podejmuje liczne działania na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością, ich aktywizacji i integracji oraz dostrzega pozytywne zmiany w tym zakresie.    Jednak należy podkreślić, że wiele z tych zmian zaistniało dzięki inicjatywom oddolnym, zaangażowaniu środowisk lokalnych i spontanicznym pomysłom. Właśnie takie przedsięwzięcia pragniemy wyróżniać i promować.


W związku z powyższym serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w Konkursie poprzez przesyłanie propozycji swoich nominacji w następujących kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione – kategoria dla pracodawców prowadzących Zakłady Pracy Chronionej;
  • Rehabilitacja społeczno-zawodowa – kategoria dla Zakładów Aktywności Zawodowej i  Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  • Otwarty Rynek – kategoria dla przedsiębiorców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością w firmach i przedsiębiorstwach otwartego rynku pracy, w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i posiadające status przedsiębiorcy;
  • Instytucja – kategoria dla  podmiotów niebędący przedsiębiorcami  (w tym również stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej) zaangażowanych w działania na rzecz promowania aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością;
  • Zdrowa Firma - pracodawcy, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników  np. rozwijają różnego rodzaju aktywności- programy zdrowotne, zajęcia sportowe, badania profilaktyczne, dodatkowa opieka zdrowotna, działania edukacyjne;
  • Przyjazna Przestrzeń - obiekty, przestrzenie publiczne, komunikacyjne, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • Dziennikarz Bez Barier – dziennikarze radiowi, telewizyjni, prasowi,  którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami niepełnosprawnymi i ich zatrudnianiem;
  • Lodołamacz Specjalny - dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres   do dnia 22.06.2021 r. Najciekawsze zgłoszenia zostaną nominowane do Konkursu przez Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Członka Kapituły Regionalnego Etapu Konkursu Lodołamacze 2021.

 

źródło: http://www.rops.wzp.pl/