Startarrow Kampania społeczna arrow Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniKiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Należy pamiętać, że do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzedni okres zatrudnienia.

Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Należy pamiętać, że do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzedni okres zatrudnienia.

 

Pracownik mający 6-miesięczny okres zatrudnienia, bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, dziecko wymaga osobistej opieki sprawowanej przez pracownika. Należy pamiętać, że w takim przypadku pracodawca, oprócz wniosku składanego do pracodawcy, dotyczącego udzielania mu urlopu wychowawczego, dołącza także orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 230, poz. 2291) urlop wychowawczy udzielany jest na pisemny wniosek pracownika, złożony na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza skorzystać z tego urlopu. We wniosku pracownik wskazuje:

datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,

okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko.

 

Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie takie nie jest wymagane w przypadku ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej, ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego z opiekunów dziecka, gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia. Należy pamiętać, że pracownik może, nie później niż w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego, wycofać swój wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego poprzez złożenie w formie pisemnej stosownego oświadczenia w tej sprawie.

 

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie za zgodą pracodawcy najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

 

Należy pamiętać, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu (jedynymi dopuszczalnymi sytuacjami, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, są ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz wymienione w Kodeksie pracy przyczyny, uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika).