Startarrow Kampania społeczna arrow Porady arrow Prawnik arrow Koszty wyposażenia stanowiska pracy

Wersja dla osób niedowidzących


Ogólnopolscy Patroni MedialniOpracowanie - koszty wyposażenia stanowiska pracy


ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJKto może ubiegać się o pomoc

O wsparcie w postaci zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej może się ubiegać pracodawca (zarówno z tzw. otwartego rynku pracy, jak i prowadzący zakład pracy chronionej oraz jednostka budżetowa), który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu.

Koszty objęte refundacją

Pracodawca może otrzymać zwrot:
•    udokumentowanych kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,
•    kwoty niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego –związanych z przedmiotami opodatkowania określonymi wyżej.

Procedura ubiegania się o pomoc

1.    Pracodawca składa wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę  (najczęściej jest to powiatowy urząd pracy) właściwej ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej. Wzór wniosku (Wn-W) został określony w rozporządzeniu z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Wniosek zawiera elementy określające:
- opis dotychczasowej działalności;
- wnioskowaną kwotę ogółem;
- proponowaną formę zabezpieczenia przyznanych środków;
- analizę finansową wnioskodawcy;
- dane dotyczące stanowiska pracy;
- informacje o wyposażeniu stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Do wniosku należy załączyć:
- aktualny dokument potwierdzający formę prawną pracodawcy;
- dokument potwierdzający nadanie NIP i REGON;
- bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 2 lata obrotowe – w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenie podatkowe za ostatnie 2 lata wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z odpowiednim dowodem nadania do urzędu skarbowego. W przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata należy przedstawić dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy;
- aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych;
- oświadczenie pracodawcy o otrzymanej pomocy de minimis oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych wraz z zaświadczeniami (w przypadku jej otrzymania) o udzielonej pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe;
- oświadczenie pracodawcy o możliwości odliczenia podatku VAT .

2.    Starosta (PUP) sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
    Starosta informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały określającej zadania, na które powiat przeznaczy środki przekazane mu przez PFRON.

3.    Pozytywne rozpatrzenie wniosku otwiera drogę do negocjacji warunków umowy.
Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od wezwania.

4.     Zawarcie umowy – w terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji z pracodawcą.
    Umowa zawiera w szczególności zobowiązanie:
•    starosty do:
- wypłaty refundacji w ustalonej kwocie,
 - co najmniej jednokrotnego zweryfikowania – w trakcie obowiązywania umowy - prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę,
•    pracodawcy do:
- poniesienia wskazanych w umowie kosztów
- zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
- udokumentowania realizacji umowy – na wezwanie starosty,
- umożliwienie wykonania przez starostę weryfikacji realizacji umowy,
- informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy
w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,
- rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie,
-    zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami w przypadku naruszenia warunków umowy,
-    zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji w formie poręczenia, weksla
z poręczeniem, gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji prze dłużnika.

5.    Pracodawca zawiera umowę z osobą niepełnosprawną zarejestrowaną
w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu.

6.    Pracodawca przedkłada staroście:
    - kopię umowy zawartej z osobą zatrudniona na refundowanym stanowisku,
    - orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność tej osoby,
- zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopie dowodów ich poniesienia  terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów.
Umowa wygasa w przypadku nieprzedstawienia zestawienia poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopii dowodów ich poniesienia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

7.    W terminie 7 dni od dnia doręczenia dokumentów, o których mowa w punkcie wyżej, starosta występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeba wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

8.    Refundacja wpływa na konto pracodawcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia staroście pozytywnej opinii PIP o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

Maksymalna wysokość pomocy

Refundacja nie może przekroczyć wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy. Kwota refundacji podlega negocjacji, a jej ostateczna wysokość jest uzależniona m.in. od:
- wysokości środków przeznaczonych w planie wydatków środków PFRON na ten cel w danym roku,
- potrzeb lokalnego rynku pracy,
-    liczby osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
- kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy,
- wkładu własnego wnioskodawcy.
 
Niedotrzymanie warunków umowy

Naruszenie warunków umowy
Naruszenia warunków umowy skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania refundacji w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Termin dokonania zwrotu to 3 miesiące od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy.

Krótszy niż 36 – miesięczny okres zatrudnienia pracownika, którego stanowisko pracy zostało zrefundowane
Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 otrzymanej kwoty pomocy za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 – miesięcznego okresu zatrudnienia. Zwrot nie może być jednak w wysokości mniejszej niż 1/6 kwoty otrzymanej refundacji. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracodawca zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osoba niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną również zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy  i niepozostającą w zatrudnieniu. Wynikająca z tego tytułu przerwa w zatrudnieniu nie jest jednak wliczana do wymaganego, 36 – miesięcznego okresu zatrudnienia.
Sposób wyliczenia kwoty do zwrotu:
Przykład: Pracodawca otrzymał zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w wysokości 40.000,00 zł. Po trzech miesiącach okazało się, że pracodawca nie jest zadowolony z efektów pracy nowego pracownika i wypowiada pracownikowi umowę. Tym samym pracownik zamiast 36 miesięcy pracował jedynie 3 miesiące. W przypadku, gdy pracodawca nie zatrudni na zrefundowanym stanowisku kolejnej osoby niepełnosprawnej, będzie zobligowany do zwrotu kwoty w wysokości 36.666,66 zł, bowiem:
(40.000,00 zł (kwota otrzymana) / 36 miesięcy ) x 33 miesiące (ponieważ do zakończenia umowy brakuje 33 miesięcy) = 36.666,66 zł .
 
    

WAŻNE

➢    Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed zawarciem umowy o refundację. Należy zatem pamiętać, aby przystąpić do zakupów związanych z wyposażeniem stanowiska pracy pracownika, dopiero po podpisaniu umowy.

➢    Refundacja stanowi pomoc de minimis, zatem należy pamiętać o pułapach dozwolonej pomocy:
•    200.000 euro – dla dowolnego podmiotu gospodarczego - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 r. z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,
•    100.000 euro – dla podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 r. z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,
•    7.500 euro – dla podmiotu działającego w sektorze produkcji rolnej - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej,
•    30.000 euro - dla podmiotu działającego w sektorze rybołówstwa - rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa.

➢    Pracodawca korzystający z refundacji musi przechowywać dokumentację związaną
z otrzymaną pomocą przez okres 10 lat od przyznania wsparcia.Podstawa prawna:
1.    Art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.08.14.92 z późn. zm.),
2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. 07.194.1404 z późn. zm.).