Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla pracodawców arrow 9. Jaki jest okres przedawnienia zobowiązań wobec PFRON?

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni MedialniSponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2023"
Sponsor


9. Jaki jest okres przedawnienia zobowiązań wobec PFRON?

Jaki jest okres przedawnienia zobowiązań wobec PFRON?
 
Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 20008 r. nr 14, poz. 92) – zwanej dalej ustawą - przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60) znajdują...

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 20008 r. nr 14, poz. 92) – zwanej dalej ustawą - przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60) znajdują odpowiednio zastosowanie do następujących wpłat należnych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
wpłaty z tytułu nie osiągania właściwego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych (zg. z art. 21 ust. 1 ustawy);
wpłaty z tytułu nie wydzielenia i nie zorganizowania w przypisanym terminie stanowiska pracy dla osoby, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku (art. 23 ustawy);
wpłaty przez zakład pracy chronionej środków uzyskanych ze zwolnień z podatków oraz opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sanacyjnym w wysokości 10% (art. 31 ust. 3 pkt 1 ustawy );
wpłaty w przypadku niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, a także niedotrzymanie terminu ich przekazania (art. 33 ust. 4a ustawy );
wpłaty niewykorzystanych według stanu na dzień likwidacji, upadłości lub utraty statusu zakładu pracy chronionej środków funduszu rehabilitacji (art. 33 ust. 7 ustawy);
wpłaty odpowiadającej kwocie wydatkowanej ze środków funduszu rehabilitacji na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, budową lub rozbudową bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup środków transportu - w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień zaistnienia następujących okoliczności: likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez pracodawcę zakładu pracy chronionej lub utraty statusu zakładu pracy chronionej (art. 33 ust. 7a ustawy).
Wpłaty na PFRON wymienione w zamkniętym katalogu zawartym w art. 49 ust. 1 ustawy są wpłatami o charakterze publicznoprawnym, do których stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej, również w zakresie przedawnienia.
Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji Podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. A zatem również w przypadku wymienionych w art. 49 ustawy o rehabilitacji (…) wpłat, upływ 5-letniego terminu licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin na dokonanie wpłaty, powoduje wygaśnięcie zobowiązania.
Bieg terminu przedawnienia może jednak zostać zakłócony okolicznościami powodującymi jego przerwanie lub zawieszenie. Różnica pomiędzy przerwaniem biegu przedawnienia a zawieszeniem polega na tym, że przy zawieszeniu pewnego czasu nie wlicza się do okresu przedawnienia, przy czym po zakończeniu okresu zawieszenia przedawnienie biegnie dalej. W przypadku natomiast zaistnienia okoliczności powodujących przerwanie biegu przedawnienia, po ich ustaniu przedawnienie biegnie na nowo. A zatem do okresu przedawnienia nie wlicza się czasu, który upłynął do chwili jego przerwania.
W wypadku przerwania biegu, pięcioletni termin przedawnienia zobowiązania podatkowego zaczyna biec od początku z chwilą ustania przyczyny powodującej przerwanie biegu.
Przerwanie biegu przedawnienia jest zatem swoistą instytucją modyfikującą okres przedawnienia poprzez jego przedłużenie, a tym samym ma wpływ na wydłużenie odpowiedzialności podatkowej. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej okolicznościami powodującymi przerwanie biegu przedawnienia są: ogłoszenie upadłości oraz zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony.
W tym miejscu należy tez zwrócić uwagę na to, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym nie ulegają przedawnieniu, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.
 
Warszawa, dnia 4.04.2008 r.