Startarrow Poprzednie edycje arrow Lodołamacze 2009 arrow Porady arrow Prawnik arrow Porady dla pracodawców arrow 10. Zwracam się z prośbą o informację, na jakie formy dofinansowania po nowelizacjach i pod jakimi..

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ogólnopolscy Patroni MedialniSponsor Główny
"Konkursu Lodołamacze 2023"
Sponsor


10. Zwracam się z prośbą o informację, na jakie formy dofinansowania po nowelizacjach i pod jakimi..

Zwracam się z prośbą o informację, na jakie formy dofinansowania po nowelizacjach i pod jakimi warunkami, może liczyć pracodawca w sytuacji, kiedy zakupił nieruchomość w celu prowadzenia działalności, jednak część biurowa wymaga kapitalnego remontu / brak jakichkolwiek instalacji- totalna dewastacja/. Jest to budynek przeznaczony do stworzenia miejsc pracy osobom niepełnosprawnym. Kiedyś było dofinansowanie do robót budowlanych, czy ono nadal funkcjonuje?
 
Grudniową nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadzono do systemu wsparcia zatrudnienia nowy instrument...

Grudniową nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadzono do systemu wsparcia zatrudnienia nowy instrument pomocy w postaci zwrotu kosztów:
- budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu,
- transportowych,
- administracyjnych.
Pomoc ta zarezerwowana została wyłącznie dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%. Udzielenie tej pomocy leży w kompetencji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którym pracodawca będzie zawierał stosowną umowę.
Zwrot będzie obejmował wyłącznie dodatkowe koszty pracodawcy wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych.  

Niestety w dalszym ciągu trwają prace nad ostatecznym kształtem rozporządzenia, które będzie szczegółowo regulowało warunki zwrotu kosztów, tryb postępowania, w tym terminy składania oraz rozpatrywania wniosków.
Przedłożony do konsultacji - w listopadzie ubiegłego roku - projekt rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej udzielanej zakładom pracy chronionej ze środków PFRON, w zasadniczy sposób ograniczał koszty, o zwrot których może występować pracodawca.
Zgodnie z projektem rozporządzenia koszty budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu należy bowiem „pomniejszyć o wartość takich samych materiałów lub robót budowlanych, które zostałyby zakupione, wykonane lub sfinansowane, w związku z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób niebędących osobami niepełnosprawnymi oraz budową i rozbudową pomieszczeń zakładu”.

Jeśli natomiast chodzi o możliwości finansowania robót budowlanych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, to od 1 stycznia 2008 r., czyli od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U.07.245.1810), nie nastąpiły w tym zakresie żadne zmiany.
Zgodnie zatem z ww. rozporządzeniem środki funduszu można przeznaczyć m.in. na wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w szczególności na:
- finansowanie robót budowlanych, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, dotyczących obiektów budowlanych ujętych w ewidencji bilansowej zakładu pracy chronionej, proporcjonalnie do  przewidywanej liczby stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w tym obiekcie, pod warunkiem utrzymania w nim przewidywanego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej trzech lat od dnia odbioru obiektu budowlanego (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. b)).
Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Obiektem budowlanym jest natomiast budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury.

Warszawa, dnia 23.03.2009 r.