Startarrow Press room arrow Informacje prasowe arrow Konferencja w Warszawie

Wersja dla osób niedowidzących


Patronat honorowy
Małżonki Prezydenta RP
Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Ambasadorzy Konkursu
Stanisława Celińska


Urszula DudziakOgólnopolscy Patroni Medialni

Konferencja w Warszawie
W dniu 21 października 2010 roku odbyła się w Warszawie konferencja pt. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych drogą do integracji – jak jest i co można zmienić? zorganizowana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W konferencji udział wzięli między innymi: Poseł na Sejm Joanna Fabisiak, dr Marian Liwo Zastępca Głównego Inspektora Pracy,  Dyrektor BON Teresa Hernik oraz przedstawiciele PFRON, Państwowej Inspekcji Pracy, samorządów szczebla wojewódzkiego i powiatowego, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz same osoby niepełnosprawne.

W przemówieniu otwierającym konferencję Prezes Zarządu POPON Jan Zając zwrócił uwagę na problemy pracodawców związane z brakiem stabilności prawa i zaskakiwaniem ich ciągłymi zmianami w systemie. Podkreślił, że POPON gotowy jest na partnerskich zasadach uczestniczyć w tworzeniu nowej ustawy o rehabilitacji czego dowodem była prowadzona Kampania Konsultacyjna w sprawie zmian w systemie. Jednak zdaniem POPON obecne zmiany idą w złym kierunku i spowodują likwidację wielu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. W trakcie panelu Rehabilitacja zawodowa - jak jest i co można zmienić zaprezentowany został przedstawiony raport podsumowujący Kampanie Konsultacyjna POPON w sprawie zmian  systemie wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych. Raport zostanie przekazany parlamentarzystom oraz stronie rządowej.

Prezentacja (pobierz)Podążając za swoją misją Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w ramach Kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI dofinansowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizowała konferencję, której celem jest dyskusja nad przyszłością i teraźniejszością rehabilitacji zawodowej. Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w rehabilitację społeczną i zawodową, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Główny Inspektor Pracy, przedstawiciele Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, posłowie na Sejm, przedstawiciele instytucji samorządowych, organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich pracodawców. Konferencja jest także szansą do podsumowania tegorocznych działań na rzecz promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych Lodołamacze – do pięciu lat, jednego z większych przedsięwzięć POPON. Jesteśmy przekonani, że Kampania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych prowadzona przez POPON wpływa na upowszechnienie świadomości, iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu, to nie tylko korzyść dla pracodawcy i jego firmy, ale także satysfakcja i szansa na przełamanie stereotypów. Pokazuje także, jak ważną rolę pełni w procesie integracji pełno- i niepełnosprawnych praca.

Program konferencji »


Przyszłość, nadzieje i zagrożenia

Debata nad przyszłością to jedna z ważniejszych kwestii dotyczących pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w ostatnich miesiącach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom POPON zorganizował spotkania pracodawców z parlamentarzystami i przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej. Odbyły się one w Gdańsku, Wrocławiu, Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach, Rzeszowie, Poznaniu i Krakowie i dotyczyły zmian w systemie wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Liczny udział pracodawców oraz parlamentarzystów pozwolił na wymianę poglądów w sprawie najbardziej aktualnych problemów pracodawców osób niepełnosprawnych. Podstawą prowadzonej dyskusji były przygotowane przez POPON tezy obejmujące całokształt problematyki rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, począwszy od reformy orzecznictwa o niepełnosprawności na rozwiązaniach systemowych kończąc.

W trakcie spotkań przedstawiciele POPON prezentowali również Stanowisko organizacji w sprawie nowelizacji ustawy o rehabilitacji, przedstawiając swoje argumenty przeciwko proponowanym zmianom.

Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem społecznym więc nie ograniczamy się tylko do krytyki projektu. Zgłaszamy także własne propozycje konstruktywnych rozwiązań. Między innymi zaproponowaliśmy zwiększenie wpływów do PFRON poprzez obniżenie progu ilości zatrudnionych osób (etatów) dla firm, które będą zobowiązane do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz zachowanie zwolnień i ulg dla zakładów pracy chronionej przy zmienionym podziale tych środków: 20% na PFRON a 80% na ZFRON – mówi Prezes Jan Zając.

Oprócz dyskusji o zmianach w rozwiązaniach systemowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, spotkania były miejscem zdecydowanego protestu pracodawców przeciwko propozycjom zawartym w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Pracodawcy zwracali szczególną uwagę na zagrożenia dla rynku pracy osób niepełnosprawnych płynące z ewentualnego przyjęcia nowelizacji ustawy. Szczególny niepokój pracodawców wzbudzały propozycje likwidacji dofinansowań do osób niepełnosprawnych z uprawnieniami emerytalnymi oraz radykalne ograniczenie możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Zdaniem pracodawców ograniczanie środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to zmniejszanie dostępu dla osób niepełnosprawnych do pomocy medycznej i rehabilitacji, co jest niezwykle groźne w sytuacji trudnego dostępu do tych świadczeń z NFZ.

W trakcie spotkań parlamentarzyści deklarowali wolę przekazania postulatów pracodawców w trakcie prac nad nowelizacja ustawy, zarówno w pracach komisji jak i podczas obrad plenarnych. Zwracali również uwagę, iż parlamentarzyści stanęli przed wyborem pomiędzy ograniczeniem środków na rehabilitację zawodowa lub społeczną, a żadne z tych rozwiązań nie jest dobre dla osób niepełnosprawnych.

Jednak podejmowane decyzje idą w kierunku, który niepokoi pracodawców. Mamy nieodparte wrażenie, że rząd nie chce wziąć pod uwagę stanowiska pracodawców. Ratuje się PFRON, a jednocześnie skazuje się wielu pracujących dotychczas niepełnosprawnych na garnuszek opieki społecznej prowadząc proponowaną nowelizacją do zwolnień niepełnosprawnych pracowników oraz odejścia od zatrudniania takich osób. Jednocześnie na upadek skazuje się wiele polskich firm.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, jako jedna z największych organizacji zrzeszających pracodawców osób niepełnosprawnych apeluje po raz kolejny o stworzenie takiego systemu prawnego, który mobilizuje do zatrudniania osób niepełnosprawnych i nie szuka oszczędności w niewłaściwych kieszeniach.


***

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Od 30 listopada 1995 roku zrzesza pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Skupia blisko 600 firm i instytucji, które zatrudniają łącznie około 65 tys. pracowników, w tym ponad 35 tys. osób niepełnosprawnych. Organizacja prowadzi swoje biura w dziewięciu największych miastach Polski, co pozwala na aktywne występowanie w interesie jej członków w całym kraju.

Przez minione 15 lata byliśmy zdeterminowani w działaniu na rzecz tych, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Jestem przekonany, że nadal będziemy stać na straży interesów właśnie tych pracodawców – mówi Jan Zając Prezes Zarządu Krajowego POPON. I dodaje - Służąc przedsiębiorcom staliśmy się jednocześnie partnerem dla rządu, instytucji oraz różnego typu organizacji. Nasze działania zostały zauważone i docenione.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wyróżnia się szczególnie wśród innych organizacji działających na rzecz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Składa się na to wiele czynników: oddziały blisko firm członkowskich, aktywny udział w procesie budowania rozwiązań prawnych dla pracodawców i dla pracobiorców. Troska i nacisk na tworzenie przejrzystego i stabilnego systemu prawnego. To właśnie eksperci POPON zapraszani są do udziału w pracach komisji parlamentarnych, biorą udział w konsultacjach dotyczących nowych rozwiązań prawnych, wchodzą w skład zespołów eksperckich powoływanych przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

To dzięki Organizacji do Pracodawców docierają kompetentne i rzetelne informacje. Nasze seminaria, szkolenia, poradnictwo prawne, poradnictwo dotyczące pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania firmy są pomocne na każdym etapie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Proces ten ułatwiają też wydawane przez POPON książki i czasopisma. Zaufaniem i zainteresowaniem cieszy się nowa, profesjonalna strona internetowa Serwis Pracodawców i Przedsiębiorców EkspertPOPON.

Elementem dopełniającym jest prowadzone przez POPON pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych oraz rekrutacja dla firm chcących zatrudniać tę grupę osób.